Úvod > Všeobecné obchodní podmínky portálu sklady.cz

Všeobecné obchodní podmínky portálu sklady.cz

1.       Marion Management s.r.o., se sídlem Za Sedmidomky 15, Michle, 101 00, Praha 10, Česká republika, IČO: 24784966, zapsaná u Městského soudu v Praze,  spisová značka C 174022 (dále jen „Provozovatel“) je Provozovatelem on-line webového (internetového) portálu sklady.cz, dostupného na internetové adrese (URL) http://www.sklady.cz, který se specializuje na vyhledávání, srovnávání a pronájem a prodej (koupi)  skladových prostor a pozemků na území České republiky (dále jako „portál sklady.cz“). 
 
2.       Zájemce prohlašuje a zaručuje se Provozovateli, že poskytnuté informace nejsou v rozporu s právním řádem České republiky a nepoškozují dobré jméno jiné fyzické nebo právnické osoby. 
 
3.       Zájemce v plném rozsahu odpovídá za obsah a původ veškerých informací, dat a materiálů, které zadá do portálu sklady.cz.
 
4.       Zájemce o prodej nebo pronájem prohlašuje a potvrzuje Provozovateli, že všechna fotografická díla, jsou řádně vypořádána a že Zájemce je řádně oprávněn a disponuje potřebnou licencí na jejich poskytnutí Provozovateli a na portál sklady.cz.
 
5.       Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit veškeré údaje poskytnuté Zájemcem do portálu sklady.cz, pokud jsou v rozporu s těmito VOP, jsou v rozporu s dobrými mravy, případně ohrožují veřejný pořádek, svým obsahem neodpovídají zájmům Provozovatele, nejsou aktuální.
 
6.       Provozovatel neručí za dostupnost Portálu www.sklady.cz v rámci sítě internet.
 
7.       Záležitosti neupravené výslovně těmito VOP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i dalšími příslušnými právními předpisy České republiky. 
 
8.       Obsah portálu sklady.cz a forma a struktura, která tento obsah zachycuje (grafické znázornění a úprava portálu sklady.cz) a jejich příslušné části a uspořádání jsou autorským dílem a databází chráněnou autorským právem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů a jejich jakékoliv použití bez souhlasu Provozovatele nebo oprávněného nabyvatele příslušné licence je porušením autorských práv a může být důvodem občanskoprávní nebo trestní odpovědnosti.
 
9.       Provozovatel je oprávněn tyto VOP kdykoliv jednostranně změnit nebo doplnit. 
 
10.   Vyplněním formuláře zájemce vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a s využitím těchto údajů pro šíření obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Souhlas může být kdykoliv odvolán. 

Nenašli jste, co hledáte?

Zkuste změnit parametry vyhledávání nebo nás kontaktujte na +420 222 703 245.